Наукові ступені, дисертації, захисти
(марення на згарищі)

1. Зберігаються два наукових ступені - кандидата та доктора наук, класифіковані за галузями науки (фіз.-мат., технічні тощо) з можливим уточненням (фізика, математика, механіка, ...), без конкретизації спеціальності. Можливі (і мають заохочуватись) об'єднання наук (напр., математика+біологія). В дипломі, замість вказання спеціальності, приводиться назва дисертаційної роботи.

2. Дисертація має бути написана за результатами робіт, опублікованих (в паперовій чи електронній формі) у відкритих загальнодоступних виданнях (монографіях, статтях, матеріалах конференцій). Кількість публікацій, а також тип і "рівень" видання не регламентується; захищатись мають одержані автором результати, а не кількість статей чи рейтинг журналів, де вони опубліковані. Копії (відбитки) опублікованих робіт чи їх фрагментів є невід'ємною частиною дисертації, і лише приведені в них результати захищаються. Дисертація має містити розширений і змістовний огляд літератури з описом проблематики і місця в ній даної роботи. Результати, приведені в опублікованих матеріалах, повинні бути логічно об'єднані в основному тексті дисертації, і, в разі необхідності, деталізовані (напр. допоміжними викладками, опущеними в публікаціях) та доповнені пояснюючими прикладами. Заключна частина повинна містити змістовний аналіз результатів. Об'єм дисертації не регламентується.

3. Для проведення захисту створюються комісії (ради) в складі 5-7 чоловік виключно із спеціалістів, які працюють за проблематикою роботи або близькою до неї. Голова комісії обирається простою її більшістю для кожного захисту окремо.
Для кандидатських дисертацій комісія створюється за наказом керівника установи, в якій проводиться захисти, і може бути постійною за основним складом, з можливим залученням для роботи нових членів - спеціалістів за тематикою дисертації зі збереженням загальної кількості членів комісії. Комісія не може складатись виключно із працівників однієї установи. Керівник установи не може очолювати комісію. Науковий керівник дисертанта не може бути членом комісії. Диплом кандидата наук видається за підписами керівника установи та голови комісії.
Для захисту кожної докторської дисертації за наказом незалежної регулюючої установи (ВАК?) (створеної на паритетних засадах НАН України та міністерством освіти, але їм не підпорядкованої) створюється окрема комісія із спеціалістів, близьких за тематикою дисертації (із можливим залученням іноземних вчених). Більшість в комісії не можуть складати працівники однієї установи. Диплом доктора наук видається за підписами всіх членів комісії.

4. Захисту дисертації має передувати апробація, яка полягає у її обговоренні на семінарах не менше ніж у двох зовнішніх установах, вибраних за погодженням з головою комісії. За результатами кожного обговорення складається короткий висновок, який, зокрема, має містити перелік всіх суттєвих питань та зауважень, висловлених дисертанту, з вказанням їх авторів. Обговорення цих питань та зауважень має бути невід'ємною частиною захисту.

5. Для участі в захисті рада призначає 2 рецензентів (опонентів), які на протязі не менше 2 місяців до захисту знайомляться з дисертацією і готують свої зауваження, які складають основу їхнього заключення і, відповідно, виступу на засіданні комісії. Рецензенти не формулюють позитивних рекомендацій для комісії. Рецензенти не можуть бути членами комісії або працівниками установи, в якій працює дисертант.

6. Кожен член комісії одержує не пізніше ніж за місяць до захисту повний текст дисертації, включаючи копії робіт, де опубліковані її результати. Одночасно оприлюднюється (шляхом розміщення в інтернеті) короткий автореферат з посиланням на доступні джерела опублікованих робіт. На протязі цього часу ніякі виправлення в тексті дисертації (чи додатках до неї) не допускаються.

7. Захист відбувається публічно, за участі всіх членів комісії. У разі відсутності хоча б одного члена комісії її голова своїм рішенням переносить засідання на новий термін. У виключних випадках, для кандидатських дисертацій рішенням керівника установи до складу комісії може бути тимчасово введений не пізніше ніж за тиждень до захисту інший спеціаліст за галуззю науки.
Процедура захисту складається із відкритої та закритої частин. Відкрита частина починається із виступу дисертанта з коротким оглядом дисертації і детальними, агрументованими відповідями на питання та зауваження, що містяться у заключеннях семінарів та відгуках рецензентів, а також на питання членів комісії (в першу чергу) і всіх присутніх. В публічному обговоренні можуть приймати участь всі присутні, крім наукового керівника (консультанта) дисертанта та членів комісії. Своє рішення члени комісії приймають на закритій частині засідання шляхом відкритого чи таємного (за вибором) голосування простою більшістю голосів. Рішення може бути доповнене окремими думками членів комісії за їх підписами. Негативне рішення може бути оскаржене у визначений термін у встановленому порядку. У разі позитивного рішення, воно є остаточним для кандидатських дисертацій і підлягає затвердженню в регулюючому органі для докторських. У випадку незатвердження докторської дисертації регулюючим органом призначається повторне його засідання за участю всіх членів комісії. Причиною остаточного відхилення можуть бути лише суттєві процедурні порушення, які могли вплинути на результати голосування членів комісії.

 

P.S. Адреса для зв"язку: likvid_vak@ukr.net

ВІДГУКИ

Останнє оновлення 02.01.2011 20:16